เทศบาลตำบลจันจว้า

ว่าที่ร้อยตรีธีรภพ ธนะศรี

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้ายุทธศาสตร์/แผนงาน


ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563


แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2561


แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562

Download File

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)

Download File


Download File