เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า



ยุทธศาสตร์/แผนงาน


ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563


แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2561


แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562

Download File

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)

Download File






Download File