เทศบาลตำบลจันจว้า

นายทนงศักดิ์ ทองแสน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าสำนักงานปลัด
นางดารินทร์ ตารินทร์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางพัชรณัฎฐ์ ดิฐวสุธร
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสาวสุจิตรา วงศ์ไชยทะ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นายเศรษฐพล วรรณรัตน์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
จ่าเอกปรีดา ลาภใหญ่
นิติกรชำนาญการ
นายโกสินทร์ วงศ์ใจมุข
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้ากลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
นางสาวรัชฎา คำหล้าทราย
นักวิเคราะห์นโยบายฯชำนาญการ
นางรัชฎาภรณ์ ยางยืน
นักวิเคราะห์นโยบายฯชำนาญการ
นางเพ็ญพร อรุณศรี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางวริญญา ภาสุรวัฒน์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นางพิศมัย ดวงแสง
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
นายอัครวัฒน์ ปันเถิน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายเมธา ธูปบูชา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นางนัฐพร ลาภใหญ่
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ชำนาญงาน
นางสาวนฤมล ร้องบุญลือ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
จ่าเอกสุนทร นาเจริญ
จพง.ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางสาวชื่นจิต จันทาพูน
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น