เพื่อความสวยงามของการแสดงผลแนะนำให้ใช้ Browser Google chrome ดาวน์โหลดที่นี่
เทศบาลตำบลจันจว้า

นายทนงศักดิ์ ทองแสน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า
ภาพกิจกรรม

9/8/65 เทศบาลตำบลจันจว้าดำเนินโครงการ เทศบาลพบประชาชน ประจำปี พ.ศ.2565 โดย นายทนงศักดิ์ ทองแสน นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า ประธานเปิดโครงการฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาล พนักงาน/เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลจันจว้า ผู้นำชุมชน ประชาชนร่วมโครงการในครั้ง กิจกรรมประกอบด้วย รับบริการนอกสถานที่ / รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ /บริการตัดต้นไม้/ให้บริการปรึกษาด้านกฎหมายสำหรับประชาชน/ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีป้ายและค่าทำเนียมต่างๆ/บริการตรวจวัดความดันโลหิต ช่างน้ำหนัก วัดค่าดัชนีมวลรวมกาย และให้คำแนะนำด้านสุขภาพ/บริการยื่นคำขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ/บริการชำระค่าทำเนียม หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร/บริการขอใช้/ยกเลิกเก็บและขนขยะมูลฝอย/กิจกรรมสอนตัวอักษรเมืองล้านนา /กิจกรรมการเรียนรู้ปุ๋ยไส้เดือนดิน/บริการตัดผม ฟรี กองร้อยอาสารักษาดินแดน / ฮอนด้ากรีนวิง สาขาจันจว้า บริการเปลี่ยน ถ่ายน้ำมันเครื่อง ณ บ้านแม่คำน้ำลัด

ข่าวประชาสัมพันธ์ ดูข่าวทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ดูข่าวทั้งหมด

ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง ดูข่าวทั้งหมด

เว็บบอร์ด :: Webboard