เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าแผน/งบประมาณ(ประจำปี)
งบประมาณรายจ่าย 2560