เทศบาลตำบลจันจว้า

นายทนงศักดิ์ ทองแสน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าหัวหน้าส่วนราชการ
ว่าที่ร้อยตรีธีรภพ ธนะศรี
ปลัดเทศบาลตำบลจันจว้า เบอร์โทรศัพท์ 095-6868342
นายสมศักดิ์ คำลือ
รองปลัดเทศบาลตำบลจันจว้า
นางนิรุชา ซาวคำเขตต์
หน.สำนักปลัดเทศบาลตำบลจันจว้า เบอร์โทรศัพท์ 091-8575369
นางอุไรวรรณ์ เป็งสุข
ผู้อำนวยการกองคลัง เบอร์โทรศัพท์ 093-1366830
นายศตวรรษ ลือเลิศ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางรัตนา วงศ์ปัญญา
ผอ.กองสาธารณสุขฯ เบอร์โทรศัพท์ 083-5163344
นายคเชนทร์ ไชยเจริญ
ผู้อำนวยการกองช่าง