เทศบาลตำบลจันจว้า

นายทนงศักดิ์ ทองแสน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าหัวหน้าส่วนราชการ
ว่าที่ร้อยตรีธีรภพ ธนะศรี
ปลัดเทศบาลตำบลจันจว้า เบอร์โทรศัพท์ 095-6868342
นายสมศักดิ์ คำลือ
รองปลัดเทศบาลตำบลจันจว้า
นางดารินทร์ ตารินทร์
หน.สำนักปลัดเทศบาลตำบลจันจว้า 063-9351916
นางอุไรวรรณ์ เป็งสุข
ผู้อำนวยการกองคลัง เบอร์โทรศัพท์ 093-1366830
นายศตวรรษ ลือเลิศ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา 093-3383776
นางรัตนา วงศ์ปัญญา
ผอ.กองสาธารณสุขฯ เบอร์โทรศัพท์ 083-5163344
นายคเชนทร์ ไชยเจริญ
ผู้อำนวยการกองช่าง 088-2517018