เทศบาลตำบลจันจว้า

ว่าที่ร้อยตรีธีรภพ ธนะศรี

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าหัวหน้าส่วนราชการ
ว่าที่ร้อยตรีธีรภพ ธนะศรี
ปลัดเทศบาลตำบลจันจว้า
นายสมศักดิ์ คำลือ
รองปลัดเทศบาลตำบลจันจว้า
นางนิรุชา ซาวคำเขตต์
หน.สำนักปลัดเทศบาลตำบลจันจว้า
นางอุไรวรรณ์ ชาวคำเขตต์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายวันชัย คำลือ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางรัตนา วงศ์ปัญญา
ผอ.กองสาธารณสุขฯ
นายคเชนทร์ ไชยเจริญ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายศตวรรษ ลือเลิศ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา