เทศบาลตำบลจันจว้า

นายทนงศักดิ์ ทองแสน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางรัตนา วงศ์ปัญญา
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 083-5163344
นายภุชงค์ บุญสนอง
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวประภาวรินทร์ จอมปิงทอง
นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ
นางสาวจุฬารัตน์ ศรีสุวรรณ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ