เทศบาลตำบลจันจว้า

นายทนงศักดิ์ ทองแสน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางรัตนา วงศ์ปัญญา
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวพีรชญา ไขปัญญา
นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ เบอร์โทรศัพท์ 082-0291063