เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางรัตนา วงศ์ปัญญา
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายทิวากร คำแสน
นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ
นางสาวธัญกมล ปะทะนมปี
นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ
นางสาวพีรชญา ไขปัญญา
นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ