เทศบาลตำบลจันจว้า

ว่าที่ร้อยตรีธีรภพ ธนะศรี

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้ากองการศึกษา
นายวันชัย คำลือ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายสุเมธ ทุนกาศ
หน.ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาวัฒนธรรม
นางกนกวรรณ ธรรมรส
จพง.ธุรการปฏิบัติงาน
น.ส.อรุณี ชำนาญ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ