เทศบาลตำบลจันจว้า

นายทนงศักดิ์ ทองแสน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้ากองการศึกษา
นายศตวรรษ ลือเลิศ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายสุเมธ ทุนกาศ
หน.ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาวัฒนธรรม เบอร์โทรศัพท์ 098-9025505
นางกนกวรรณ ธรรมรส
จพง.ธุรการปฏิบัติงาน เบอร์โทรศัพท์ 063-9535397
น.ส.อรุณี ชำนาญ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เบอร์โทรศัพท์ 096-2065992