เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้ากองการศึกษา
นายศตวรรษ ลือเลิศ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายสุเมธ ทุนกาศ
หน.ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาวัฒนธรรม
นางกนกวรรณ ธรรมรส
จพง.ธุรการปฏิบัติงาน
น.ส.อรุณี ชำนาญ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ