เทศบาลตำบลจันจว้า

นายทนงศักดิ์ ทองแสน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้ากองการศึกษา
นายศตวรรษ ลือเลิศ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา 093-3383776
นายสุเมธ ทุนกาศ
หน.ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาวัฒนธรรม เบอร์โทรศัพท์ 098-9025505
น.ส.กนกวรรณ เป็งทานันท์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
น.ส.อรุณี ชำนาญ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
น.ส.จารุณี ปิตโต
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ