เทศบาลตำบลจันจว้า

นายทนงศักดิ์ ทองแสน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้ากองช่าง
นายคเชนทร์ ไชยเจริญ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายศราวุฒิ คิดข้างบน
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายศานิต ลาต๊ะดี
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
นายสุพล นัดดาพรหม
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน
นางสาวรุจีพัชร ขยัน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน