เทศบาลตำบลจันจว้า

ว่าที่ร้อยตรีธีรภพ ธนะศรี

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้ากองช่าง
นายคเชนทร์ ไชยเจริญ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายนเรศ มาละ
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
นายศราวุฒิ คิดข้างบน
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายศานิต ลาต๊ะดี
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
นางสาวรุจีพัชร ขยัน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายสุพล นัดดาพรหม
นายช่างเขียนแบบ