เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้ากองช่าง
นายคเชทร์ ไชยเจริญ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายนเรศ มาละ
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
นายศราวุฒิ คิดข้างบน
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายศานิต ลาต๊ะดี
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
นางสาวรุจีพัชร ขยัน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน