เทศบาลตำบลจันจว้า

นายทนงศักดิ์ ทองแสน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้ากองช่าง
นายคเชนทร์ ไชยเจริญ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายนเรศ มาละ
หัวหน้าฝ่ายการโยธา เบอร์โทรศัพท์ 087-3199932
นายศราวุฒิ คิดข้างบน
นายช่างโยธาชำนาญงาน เบอร์โทรศัพท์ 089-6324969
นายศานิต ลาต๊ะดี
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน เบอร์โทรศัพท์ 081-0226392
นายสุพล นัดดาพรหม
นายช่างเขียนแบบ
นางสาวรุจีพัชร ขยัน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เบอร์โทรศัพท์ 065-8949864