เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้ากองช่าง
นายบวร มณีรัตน์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายพิทยายุทธ์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นายนเรศ มาละ
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
นายศราวุฒิ คิดข้างบน
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายกฤตธช อุทัยศิลป์
วิศวกรโยธา
นายศานิต ลาต๊ะดี
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
นางสาวเนตรนภา ภิระบรรณ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน