เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้ากองคลัง
นางอุไรวรรณ์ เป็งสุข
ผอ.กองคลัง
นางสุกัลญา เอี่ยมเวษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางธัญญา แก้วรากมุข
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
น.ส.ชญานันท์ แก้วโน
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นายสมชาย จักรแก้ว
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางเกษศิรินทร์ สิงธิสาร
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
นางพิชญ์สินี จันทาพูน
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน