เทศบาลตำบลจันจว้า

ว่าที่ร้อยตรีธีรภพ ธนะศรี

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้ากองคลัง
นางอุไรวรรณ์ เป็งสุข
ผอ.กองคลัง
นางเกษศิรินทร์ สิงธิสาร
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
นางธัญญา แก้วรากมุข
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
น.ส.ชญานันท์ แก้วโน
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นายสมชาย จักรแก้ว
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
น.ส.เนตรนภา ภิระบรรณ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ