เทศบาลตำบลจันจว้า

นายทนงศักดิ์ ทองแสน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้ากองคลัง
นางอุไรวรรณ์ เป็งสุข
ผอ.กองคลัง (093-1366830)
นางเกษศิรินทร์ สิงธิสาร
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ (094-6092288)
น.ส.ชญาน์นันท์ แก้วโน
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นายสมชาย จักรแก้ว
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
น.ส.อาภาพร จันทาพูน
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
น.ส.เนตรนภา ภิระบรรณ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ