เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้ากองคลัง
นางอุไรวรรณ์ เป็งสุข
ผอ.กองคลัง
นางสุกัลญา เอี่ยมเวษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางพิชญ์สินี จันทาพูน
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นายสมชาย จักรแก้ว
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
น.ส.ฑิมพิกา โยสุใจ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางธัญญา แก้วรากมุข
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
น.ส.ชญานันท์ แก้วโน
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ