เทศบาลตำบลจันจว้า

ว่าที่ร้อยตรีธีรภพ ธนะศรี

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าสำนักงานปลัด
นางนิรุชา ซาวคำเขตต์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางพัชรณัฎฐ์ ดิฐวสุธร
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายอนันต์ วุฒิ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นายคมกฤษ คงหมั่น
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
จ่าเอกปรีดา ลาภใหญ่
นิติกรชำนาญการ
น.ส.รัชฎา คำหล้าทราย
นักวิเคราะห์นโยบายฯชำนาญการ
นางรัชฎาภรณ์ ยางยืน
นักวิเคราะห์นโยบายฯชำนาญการ
นายโกสินทร์ วงศ์ใจมุข
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางพิศมัย ดวงแสง
จพง.ทะเบียนชำนาญงาน
นางเพ็ญพร อรุณศรี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวฑิมพิกา โยสุใจ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายเมธา ธูปบูชา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางนัฐพร ลาภใหญ่
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฎิบัติงาน
นางสาวนฤมล ร้องบุญลือ
จพง.ธุรการปฎิบัติงาน
นางสาวฐิติมา ยาสมุทร
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ