เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าสำนักงานปลัด
นางนิรุชา ซาวคำเขตต์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางพัชรณัฎฐ์ ดิฐวสุธร
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายเศรษฐพล วรรณรัตน์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นายอนันต์ วุฒิ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
จ่าเอกปรีดา ลาภใหญ่
นิติกรชำนาญการ
น.ส.รัชฎา คำหล้าทราย
นักวิเคราะห์นโยบายฯชำนาญการ
นางรัชฎาภรณ์ ยางยืน
นักวิเคราะห์นโยบายฯชำนาญการ
นายโกสินทร์ วงศ์ใจมุข
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางพิศมัย ดวงแสง
จพง.ทะเบียนชำนาญงาน
นางเพ็ญพร อรุณศรี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายรุ่งโรจน์ ยางยืน
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฎิบัติการ
นางนัฐพร ลาภใหญ่
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฎิบัติงาน
นางสาวนฤมล ร้องบุญลือ
จพง.ธุรการปฎิบัติงาน
นางสาวฐิติมา ยาสมุทร
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
นางสาวฑิมพิกา โยสุใจ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ