เทศบาลตำบลจันจว้า

นายทนงศักดิ์ ทองแสน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าสำนักงานปลัด
นางดารินทร์ ตารินทร์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวสุจิตรา วงศ์ไชยทะ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางพัชรณัฎฐ์ ดิฐวสุธร
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายเศรษฐพล วรรณรัตน์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
จ่าเอกปรีดา ลาภใหญ่
นิติกรชำนาญการ
นางสาวรัชฎา คำหล้าทราย
นักวิเคราะห์นโยบายฯชำนาญการ
นางรัชฎาภรณ์ ยางยืน
นักวิเคราะห์นโยบายฯชำนาญการ
นายโกสินทร์ วงศ์ใจมุข
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางเพ็ญพร อรุณศรี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางพิศมัย ดวงแสง
เจ้าพนักงานทะเบียนทะเบียนชำนาญงาน
นางวริญญา ภาสุรวัฒน์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
นายอัครวัฒน์ ปันเถิน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวนฤมล ร้องบุญลือ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายเมธา ธูปบูชา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นางนัฐพร ลาภใหญ่
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฎิบัติงาน
นายหมวดตรีวัชชิระ ลาพิงค์
นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
จ่าเอกสุนทร นาเจริญ
เจ้าพนักป้องกันบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น