เทศบาลตำบลจันจว้า

นายทนงศักดิ์ ทองแสน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าสำนักงานปลัด
นางดารินทร์ ตารินทร์
หัวหน้าสำนักปลัด 063-9351916
นางพัชรณัฎฐ์ ดิฐวสุธร
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (095-4529698)
นายเศรษฐพล วรรณรัตน์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง 086-6720405
นายโกสินทร์ วงศ์ใจมุข
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 084-6131708
จ่าเอกปรีดา ลาภใหญ่
นิติกรชำนาญการ
นางสาวรัชฎา คำหล้าทราย
นักวิเคราะห์นโยบายฯชำนาญการ
นางรัชฎาภรณ์ ยางยืน
นักวิเคราะห์นโยบายฯชำนาญการ
นางวริญญา ภาสุรวัฒน์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
นางเพ็ญพร อรุณศรี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางพิศมัย ดวงแสง
เจ้าพนักงานทะเบียนทะเบียนชำนาญงาน
นายเมธา ธูปบูชา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นายอัครวัฒน์ ปันเถิน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวนฤมล ร้องบุญลือ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางนัฐพร ลาภใหญ่
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฎิบัติงาน
นายหมวดตรีวัชชิระ ลาพิงค์
นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ