เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าสมาชิกสภา
นายเอกนคร จับใจนาย
ประธานสภาเทศบาลตำบลจันจว้า
นายจันคำ ทันหล้า
รองประธานสภาเทศบาล
นายบุญลับ ปงกันคำ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายบุญเลิศ จินดาธรรม
สมาชิกสภาเทศบาล
นายชาติชาย ชุ่มมงคล
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสมพันธ์ ปิงยอง
สมาชิกสภาเทศบาล
นายเสกสรรค์ ปันเขื่อนขัด
สมาชิกสภาเทศบาล
นาายจรัส ปันเขื่อนขัติ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสาคร สิงห์กาศ
สมาชิกสภาเทศบาล
นางยุพิน วุฒิการณ์
สมาชิกสภาเทศบาล
นางวงษ์เดือน ปินทรายมูล
สมาชิกสภาเทศบาล