เทศบาลตำบลจันจว้า

นายทนงศักดิ์ ทองแสน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าสมาชิกสภา
นายสมพงค์ ลาพิงค์
ประธานสภาเทศบาล
นายจันคำ ทันหล้า
รองประธานสภาเทศบาล
นายชาติชาย ชุ่มมงคล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจันจว้า
ว่าที่ร้อยตรีธีรภพ ธนะศรี
เลขานุการสภา
นายบุญลับ ปงกันคำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจันจว้า
นายต๋าคำ ธรรมรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจันจว้า
ร.ต.อ.เผ่าพันธ์ ทุนกาศ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจันจว้า
นายกฤต มูลแจ่ม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจันจว้า
นายอภิสิทธิ์ ไชยรินทร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจันจว้า
นางวงษ์เดือน ปินทรายมูล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจันจว้า
นางเกษร แสนคำหล่อ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจันจว้า
นางอำพัน เมืองสุวรรณ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจันจว้า
นางไพรินทร์ คำมี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจันจว้า