เทศบาลตำบลจันจว้า

นายทนงศักดิ์ ทองแสน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้ากองประปา
นายนเรศ มาละ
รก.ผอ.กองประปา เบอร์โทรศัพท์ 087-3199932
นางเกษธินี กันแก้ว
นักจัดการงานทั่วไป เบอร์โทรศัพท์ 081-7248304