เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้ากองประปา
นายนเรศ มาละ
รก.ผอ.กองประปา
นางเกษธินี กันแก้ว
นักจัดการงานทั่วไป