เทศบาลตำบลจันจว้า

นายทนงศักดิ์ ทองแสน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้ากองประปา
นางสาวณิชา จันทาพูน
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ