เทศบาลตำบลจันจว้า

ว่าที่ร้อยตรีธีรภพ ธนะศรี

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้ากองประปา
นายนเรศ มาละ
รก.ผอ.กองประปา
นางเกษธินี กันแก้ว
นักจัดการงานทั่วไป