เทศบาลตำบลจันจว้า

นายทนงศักดิ์ ทองแสน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าคณะผู้บริหาร
นายทนงศักดิ์ ทองแสน
นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า 0816035482
นายพิภพ น้อยหมอ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นางมยุเรศ อินทจักร์
รองนายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า. 0899516152
นางยุพิน วุฒิการณ์
เลขานายกเทศมนตรี
นายอรัญ จินดาธรรม
รองนายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า. 0846102849