เทศบาลตำบลจันจว้า

นายทนงศักดิ์ ทองแสน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าคณะผู้บริหาร
นายทนงศักดิ์ ทองแสน
นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า 0816035482
นายพิภพ น้อยหมอ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี. 0815958282
นางมยุเรศ อินทจักร์
รองนายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า. 0899516152
นางยุพิน วุฒิการณ์
เลขานายกเทศมนตรี 062-9184918
นายอรัญ จินดาธรรม
รองนายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า. 0846102849
ว่าที่ร้อยตรีธีรภพ ธนะศรี
ปลัดเทศบาลตำบลจันจว้า เบอร์โทรศัพท์ 095-6868342
นายสมศักดิ์ คำลือ
รองปลัดเทศบาลตำบลจันจว้า