เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าคณะผู้บริหาร
นายบรรจง ยางยืน
นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า
นายทนงศักดิ์ ทองแสน
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า
นายณัฐวุฒิ ประวัง
รองนายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า
นายอรัญ จินดาธรรม
รองนายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า
นางพรรณา จินดาธรรม
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า