เทศบาลตำบลจันจว้า

นายทนงศักดิ์ ทองแสน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าขั้นตอนบริการ


ขั้นตอนการดำเนินการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์