เทศบาลตำบลจันจว้า

นายทนงศักดิ์ ทองแสน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าประมวลจริยธรรม

มาตราฐานประมาวลจริยธรรม เทศบาลตำบลจันจว้า


โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคืกรแบบบูรณาการหลักสูตรพัฒนาทักษะเพื่อสร้างความเข้มแข็งในองค์กร วันที่ 1 มิถุนายน 2561 


โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน ประจำปี 2559 ณ วัดถ่ำพระบำเพ็ญบุญ


โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการองค์กรแบบบูรณาการ"ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเพิ่มทักษะการปฏิบัติงาน" วันที่ 12 กันยายน 2560