เทศบาลตำบลจันจว้า

ว่าที่ร้อยตรีธีรภพ ธนะศรี

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าวิสัยทัศน์พันธกิจ

วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลจันจว้า

"จันจว้าเมืองน่าอยู่ เคียงคู่เศรษฐกิจพอเพียง

เคารพเสียงประชาชน มากล้นผลผลิตทางการเกษตร

ระบบนิเวศแสนสมบูรณ์ ศูนย์การศึกษาและการเรียนรู้"