เทศบาลตำบลจันจว้า

นายทนงศักดิ์ ทองแสน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าวิสัยทัศน์พันธกิจ

วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลจันจว้า

"จันจว้าเมืองน่าอยู่ เคียงคู่เศรษฐกิจพอเพียง

เคารพเสียงประชาชน มากล้นผลผลิตทางการเกษตร

ระบบนิเวศแสนสมบูรณ์ ศูนย์การศึกษาและการเรียนรู้"