เทศบาลตำบลจันจว้า

นายทนงศักดิ์ ทองแสน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าข้อมูลชุมชน


ส่วนราชการในพื้นที่


รายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ผู้นำชุมชน


ประชากรในเขตพื้นที่เทศบาล


การคมนาคม