เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าพิมพ์ ย้อนกลับ

เทศบาลตำบลจันจว้าดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนแก่กลุ่มชุมชนและหน่วยงาน โดยนายบรรจง ยางยืน นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า ประธานเปิดโครงการฯ วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลตำบลจันจว้า ณ หอประชุมเทศบาลประสานมิตร (เปิดดู 80)

ภาพกิจกรรม