เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าแผน/งบประมาณ(ประจำปี)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563