เทศบาลตำบลจันจว้า

นายทนงศักดิ์ ทองแสน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าแผน/งบประมาณ(ประจำปี)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563