เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าย้อนกลับ settings_backup_restore


ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านหนองร่อง หมู่ที่ 8 บริเวณซอยข้างวัด ถึง ซอย 4 บ้านหนองร่อง หมู่ที่ 8 ตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย