เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าย้อนกลับ settings_backup_restore


ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณาโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นมาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อพิจารณาโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นมาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษาของเทศบาลต าบลจันจว้า