เทศบาลตำบลจันจว้า

นายทนงศักดิ์ ทองแสน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้างบแสดงฐานะการเงิน
[ เปิดอ่าน 73 ครั้ง ]
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563