เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ